Vår uppgift är att hjälpa ditt företag till en enklare vardag.

Kontakta oss
Kom in till oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda ditt företag.

ÄGARFÖRÄNDRING

Generationsskifte

Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av ett företag från en generation till en annan inom familjen. Men det kan även avse en överlåtelse till andra närstående, anställda eller en extern köpare.

Under våran rubrik generationsskifte ska enbart överlåtelse inom en familj eller till andra närstående behandlas. Det finns skillnader gentemot extern försäljning när det gäller juridiska och ekonomiska förhållanden, men också relations- och ledarskapsfrågor i övergångsskedet mellan tidigare och nya ägare. Den förhandling som sker mellan parterna brukar se annorlunda ut vid en överlåtelse till närstående jämfört med till en extern köpare.

Generationsskifte som det beskrivs här, har sitt speciella kännetecken i relationerna mellan överlåtaren och övertagaren. Det är oftast ett förhållande mellan förälder och barn med dess särskilda problematik. Ofta identifieras även överlåtaren starkt med företaget och har företagarrollen som sin identitet. Det krävs därför en stark egen profilering för övertagaren i denna situation, eftersom överlåtaren genom sin relation till övertagaren hela tiden finns i bakgrunden på ett annat sätt än vid en försäljning till en extern köpare.

Att överlåta ett företag sker normalt mot någon form av ersättning. Vid försäljningar inom familjen eller till närstående är det dock vanligt att priset hamnar lite lägre än till en extern köpare. Orsaken är helt enkelt att överlåtaren har intresse av att övertagaren kan fortsätta att driva företaget utan en allt för svår finansiell press. Att bara ge bort företaget är idag tekniskt sett en relativt enkel process sedan arvs- och gåvoskatt avskaffades men det kan samtidigt ifrågasättas om inte överlåtaren skall ha någon ersättning för vad som byggts upp? Dessutom kan det finnas flera barn i familjeföretaget som väcker frågor om rättvisa inom familjen om ett barn får något och ett annat inte.

Ägarskifte eller bara ledarskifte?

Åtskilliga ägarledda företag leds av företagare som är aktivt engagerade men ändå närmar sig vad som är vanlig pensionsålder. Följaktligen borde det vara dags för många att se över hur företaget ska ägas och ledas framöver, forma en egen personlig tillvaro utanför företagandet. De flesta företag övergår inte till nästa generation i betydelsen egna barn eller andra närstående. I stället överlåts åtskilliga företag genom försäljning till externa köpare. Köpare kan vara någon som vill in i branschen, personer som är anställda i företaget eller andra företag, t ex konkurrenter som vill öka sin marknadsandel.

Ett alternativ till att direkt genomföra ett generationsskifte eller att sälja externt kan vara att anställa en företagsledare. Situationen kan vara att du som företagare vill göra något helt annat, och att generationsskifte eller försäljning kommer senare. Genom att tillföra nya krafter i företaget kan nuvarande ägare också avlastas från arbetsinsatser som gör att generationsskiftet inte framstår som så akut.

Vilket av barnen eller vem av andra närstående som passar bäst att ta över familjeföretaget kan kräva diskussioner, observationer och tid för varje familjemedlem att forma sina mål för framtiden. Drar det ut på tiden med beslut om generationsskifte och det blir tungt att driva familjeföretaget kan också en anställd företagsledare vara en övergångslösning. Detta kan också vara en lösning om företagaren avlider eller blir sjuk. Ett annat skäl för att anställa företagsledare kan vara att företaget riskera att stagnera, att de egna krafterna eller kompetensen inte räcker till för att genomföra de förändringar som företaget måste göra när marknaden förändrats.

Skattekonsekvenser

Överlåtelser av aktier och andelar ger i de flesta fall skattekonsekvenser. Ofta är dessa konsekvenser komplicerade att beräkna om man inte är sakkunnig på området, detta bör inte ske utan extern hjälp. Många faktorer som ingångsvärden, sparad utdelning, löneunderlag, gränsbelopp mm påverkar – att göra fel kan bli både dyrt och besvärligt.

Sälja via bolag

Detta innebär att det bolag(AB1) som skall säljas först, säljs till ett annat bolag (AB2) som överlåtaren äger privat. Detta kan vara ett tidigare befintligt bolag eller ett nybildat och det bolag(AB1) som skall överlåtas kan först säljas in som dotterbolag till bolag(AB2). Priset för denna överlåtelse kan vara anskaffningsvärdet eftersom en s.k. underprisöverlåtelse kan ske utan skattekonsekvenser vid ägaridentitet. Orsaken till detta är att när ett bolag säljer ett annat bolag utgår ingen skatt alls. Om bolag (AB1) skall säljas för 1 mkr kan detta ske utan att bolag (AB2) behöver betala någon skatt alls. Ägaren har inte fått ut några pengar privat men detta kan vara en väg att behålla hela köpeskillingen tills man vet vad man vill göra. Men även för att kunna låna ut pengar för att finansiera övertagarens verksamhet (dock inte förvärvet av aktierna, vilket inte går p.g.a. regler om förbjudet lån).

Om överlåtaren vill sälja sina aktier i bolag (AB2) gäller samma regler som vid försäljning av bolag (AB1) men det ger flera alternativ. Om man väntar med att sälja sina aktier i bolag(AB2) i 5 år och är passiv utan att bedriva verksamhet blir skatten betydligt lägre enligt särskilda regler. Att sälja via bolag har därför flera fördelar som bör diskuteras med en skatterådgivare. Strukturen måste vara klar innan överlåtelsen sker och detta kan kräva tid att genomföra.

Generellt om beskattningen

Vid försäljning av aktier i fåmansbolag, som familjebolagen normalt kallas p.g.a. att man har ett fåtal ägare, gäller särskilda regler för beskattningen vid försäljning. Reglerna är komplicerade men kan i korthet beskrivas enligt nedan.

Skillnaden mellan försäljningslikviden och anskaffningsvärdet utgör vinst som skall beskattas. För fåmansbolag gäller inte vanliga regler för kapitalinkomst om 30% skatt, utan här sker beskattningen i 3 skikt. Från 2010 gäller följande regler

  • Ett gränsbelopp beräknas som anskaffningsvärdet x skattemässig kapitalavkastning
  • Vinst inom gränsbeloppet beskattas med 20%
  • Vinst utöver gränsbeloppet upp till 100 inkomstbasbelopp beskattas i inkomstslaget tjänst med upp till 57%
  • Vinst över 100 inkomstbasbelopp beskattas till 30%Det betyder att ett företag som säljs med 5 mkr i vinst, med ett gränsbelopp på 200 tkr ger en skatt på (200 x 20% + 4 800 x 57%) 2,8 mkr i skatt för säljaren, eller 56 % av vinsten. 
  • Ett företag som säljs med 10 mkr i vinst kan utnyttja även det översta skiktet med enbart 30% skatt, och får betala (200 x 20% + 4 800 x 57% + 5 000 x 30%) 4,3 mkr i skatt, eller 43% av vinsten. Ju större vinsten är, desto närmare 30% skatt kommer man således. För mindre företag blir dock skatten relativt hög med upp mot 57% skatt på vinsten.
Beräkningen kompliceras av ett antal kompletterande regler om justeringar för lönesummor, sparad utdelning sedan tidigare, sambeskattning med andra närstående säljare och lägre skatt vid visst externt delägande mm. Ovanstående är en övergripande beskrivning (vi reserveras oss för ändringar i gällande skatteregler). Skatteregler förändras över tid och en exakt beräkning baserat på aktuella förutsättningar bör därför alltid göras av en skatterådgivare, redovisningskonsult eller revisor.


805
811